HSE experts

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

محاسبه شاخص های بهداشتی (بخش 3)

درصد نمونه برداري آب آشاميدني كه از نظر آزمايشگاههاي باكتريولوژيك مطلوب شناخته شده است:

 

تعداد نمونه هاي قالب مصرف انساني

100 x---------------------------------------------------------------------------

كل نمونه هاي مورد آزمايش

 

 

درصد مراكز بهداشتي درماني كه داراي معيارهاي بهداشتي هستند:

از آنجاكه آئينه تمام نماي سيستم بهداشتي و الگوي ادعاي بهداشت محيط در مقابل مردم، فضا و ساختمان است كه در آن خدمات سطح اول را ارائه مينمايد. لذا تطابق اين فضا با الگوي بهداشتي بسيار مهم است. معيارهاي بهداشتي براي مراكز بهداشتي درماني شامل تامين آب آشاميدني سالم- سرويسهاي بهداشتي منطبق بر معيارهاي بهداشتي – دفع زباله بهداشتي – نظافت عمومي – نورگيري صحيح – سيستم اطفاء حريق و ....... ميشود.

 

تعداد مراكز بهداشت درماني كه داراي معيارهاي بهداشتي هستند.

100 x---------------------------------------------------------------------------------------

كل مراكز بهداشتي درماني

 

درصد مراکز طب صنعتی كه داراي معيارهاي بهداشتي مي باشند:

آنچه كه بطور عمده در مراکز طب صنعتی از نظر معيارهاي بهداشت محيطي مورد توجه قرار ميگيرد شامل:

1-   تامين آب آشاميدني سالم

2-   دارا بودن سيستم جمع آوري – دفع و در موقع لزوم سوزاندن زباله بصورت مطلوب

3-   دارا بودن سيستم جمع آوري و دفع فاضلاب به شكل مطلوب

4-   دارا بودن رختشويخانه مطابق با استانداردهاي بهداشتي

5-   درار بودن ديوار- كف و سقفهاي بدون منفذ و قابل شستشو و ضدعفوني

6-   نصب توري بر روي كليه پنچره ها

7-   دارا بودن سيستم تهويه مناسب و استاندارد  ( تخليه هواي محيط داخل مراکز طب صنعتی و تامين درجه حرارت مناسب )

8-   رعايت نظافت فردي توسط كادر شاغل در بيمارستان

9-   جدا بودن بخش های مختلف (مالي- اداري از قسمتهاي درماني و بستري)

10-دارا بودن سرويسهاي بهداشتي متناسب با اصول آئين نامه هاي بهداشت محيط

 

 

نحوه محاسبه :

 

تعداد مراکز طب صنعتی كه نسبت به هر كدام از موارد مذكور مطلوب و بهداشتي باشند

100 x---------------------------------------------------------------------------------------------------------

كل مراکز طب صنعتی تحت پوشش

 

 

در صد مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي كه داراي شرايط حفاظتي مطلوب ميباشند:

تعريف: منظور از شرايط حفاظتي مطلوب اين است كه داراي ابعاد استاندارد ساختمان و اطاق اشعه بوده و امكان ارتباط بين قسمتهاي مختلف نسبت به همديگر وجود داشته باشد. ميزان اشعه نفوذي در كليه قسمتها برابر استانداردهاي مجاز باشد و دستگاه مولد اشعه بطور صحيح كاركرده و كاركنان و بيماران از حفاظت مناسبي برخودار باشند.

اين شاخص بصورت زير محاسبه مي شود:

 

تعداد مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي با شرايط حفاظتي مطلوب

100 x---------------------------------------------------------------------------------------------

كل مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي

 

تعداد ديگري از شاخصهاي بهداشت عمومي و محيط:

                       تعداد مطلوب آزمايش

100 x----------------------------------------- = درصد مطلوب آزمايش شيميائي يا باكتريولوژي آب

                مجموع آزمايش مطلوب و نامطلوب

  

                               تعداد آزمايش مطلوب

100 x----------------------------------------------------------------- = درصد مطلوب كلر باقيمانده آب

                مجموع آزمايش كلر ( مطلوب و نامطلوب )

 

 

                                 تعداد اماكن نامطلوب

100 x------------------------------------------------------------------ = درصد اماكن عمومي نامطلوب

                                  تعداد اماكن بازديد شده

                 ( اماكن بهسازي شده + بهداشتي + نامطلوب)

 

 

                             تعداد اماكن بازديد نشده

100 x---------------------------------------------------- = درصد اماكن بازديد نشده در يك فصل

                                    تعداد كل اماكن

 

                     تعداد قابل مصرف انساني

100 x---------------------------------------------- = درصد مطلوب نمونه هاي مواد خوراكي و بهداشتي

                        كل آزمايش نمونه ها

 

 

 

 

شاخص هاي بهداشت حرفه اي

الف) شاخص بر حسب جنسيت:

 

                           تعداد شاغلين مرد تحت پوشش

100 x------------------------------------------------= درصد شاغلين مرد تحت پوشش

                                      تعداد كل شاغلين

                          

                             تعداد شاغلين زن تحت پوشش

100 x------------------------- ----------------------- = درصد شاغلين زن تحت پوشش

                                     تعداد كل شاغلين

 

 

ب) شاغلين بر حسب گروه سني

 

                                                                    

 

 

 

        تعداد شاغلين تحت پوشش در گروه سني

100 x----------------------------------------------- = درصد شاغلين تحت پوشش در گروه سني

                        تعداد كل شاغلين

 

   

 

ميزان بروز بيماريهاي شغلي

                  تعداد موارد جديد از يك بيماري شغلي خاص در شاغلين به تفكيك سن

1000 x-------------------------------------------------------------------------------------------

                             تعداد كل شاغلين در همان گروه سني ( معاينه شده)

 

ميزان شيوع بيماريهاي شغلي بر حسب سن و جنس:

           مجموع موارد موجود در اول سال و موارد جديد بيماري شغلي در طول سال در تمام سنين

1000 x---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       تعداد كل شاغلين تمام سنين ( معاينه شده)

 

درصد موارد ارجاع شده:

 

                                                        تعداد موارد ارجاع شده

100 x------------------------------------------------------------------

                                                      كل بيماران شناسايي شده

 

 

شاخص هاي غيبت از كار:

روزهاي كاري كه در اثر بيماري از دست ميروند

اين شاخص معياري براي نشان دادن از دست رفتن روزهاي كاري به علت بيماري کارکنان و در نتيجه غيبت از كار ميباشند، بعبارت ديگر با اين وسيله ميتوان دريافت كه فرد يا افراد شاغل بطور ميانگين چندروز كاري را بخاطر بيماري ار كار غيبت كرده اند، در محاسبه اين شاخص در مدت زمان تحقيق به نتيجه بيماري اهميت داده نمي شود بلكه تعداد روزي كه بيماري بطول انجاميده مدنظر ميگيرد.

 

الف: ميانگين روز كاري از دست رفته براي هرفرد

 

جمع مدت زمان بيماري در يك دوره مشخص در يك گروه از افراد

----------------------------------------------------------------------------------

تعداد افراد در معرض خطر در همان دوره در همان گروه

 

 

ب: ميانگين روز كاري از دست رفته براي هر بيمار:

 

جمع مدت بيماري در يك دوره مشخص در يك گروه از افراد

----------------------------------------------------------------------------

تعداد بيماران در همان دوره در همان گروه

 

 

 

ج: ميانگين روز كاري از دست رفته براي هر بيماري:

 

جمع مدت زمان يك بيماري خاص در يك گروه مشخص در يك گروه افراد

-------------------------------------------------------------------------------

تعداد خدادهمان بيماري در همان دوره و همان افراد

 

نرخ كلي غيبت از كار                                                      

                                                                                            GAR-  Gross Absence Rate               

 

تعداد كل روزهاي از دسته رفته به علت غيبت

------------------------------------------------------------=GAR

مجموع روزهاي كاري كل كاركنان

 

نرخ غيبت از كار ناشي از بيماري

                                                                                     SAR- Sickness Absence   Rate

 

                                  تعداد كل روزهاي غيبت به علت بيماري گواهي دار

---------------------------------------------------------------------=SAR

                                             مجموع روزهاي كاري كل كاركنان

 

 

نرخ غيبت از كار غيرموجه

UAR -Unauthorized   Absence   Rate    

 

تعداد كل روزهاي غيبت غيرموجه

-------------------------------------------------------=UAR

مجموع روزهاي كاري كل كاركنان

 

نرخ تكرار موارد غيبت از كار

                                                                               AFR -Absence   Frequency   Rate 

 

تعداد موارد غيبت از كار

----------------------------------------------------------------------=AFR

متوسط تعداد شاغلين در همان دوره زماني

 

مدت زمان متوسط هر دوره غیبت از کار

                                                                                ASD-Averaged   Spell   Duration

 

تعداد روزهاي غيبت از كار به علت بيماري

-------------------------------------------------------------------------------------=ASD

تعداد موارد غيبت از كار ( به علت بيماري) در همان دوره زماني

 

توجه: در اين محاسبه مواردي از غيبت كه بيش از 14 روز باشد محاسبه نمي شود

 

تعداد روزهاي غيبت از كار به ازاء هر يك از شاغلين

                                                                                    DLPP-Days   Lost   Per person

 

تعداد روزهاي غيبت از كار

---------------------------------------------------------------------=DLPP

متوسط تعداد شاغلين در همان روز زماني

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 9:35  توسط شفیق سبحانی  |